Pages

Thursday, December 29, 2011

Nepali Jokes and SMS

केटी हरु भन्छन,केटा हरु
बढी झगडा गर्छन!!
त्यो सहि हो ,हामी ... Read More >>>